O projektu

CHRONOLOGICKÁ MAPA JE SLOŽENA Z 18 LISTŮ VE FORMÁTU A3. TATO KNIHA JE CELOSVĚTOVÝ 6 METRÚ DLOUHÝ UNIKÁT!
TENTO KNIŽNÍ BESTSELLER JE ZPĚT PO 21 LETECH V ČESKÉM JAZYCE A TO V NOVÉM AKTUALIZOVANÉM VYDÁNÍ, PRÁVĚ
NYNÍ V PRODEJI!

PŘEDSTAVUJEME VÁM UNIKÁTNÍ KNIHU JENŽ MAPUJE 6000 LET SVĚTOVÝCH DĚJIN ODPOVÍDAJÍCÍ BIBLICKÉMU POSELSTVÍ O STVOŘENÍ SVĚTA

Tato kniha je CHRONOLOGICKÁ MAPA a vychází z původní viktoriánské mapy, vydané roku 1890. Provádí čtenáře celou historií lidstva a ukazuje, co se kdy a kde dělo souběžně po celém světě a vše přitom doprovází ilustracemi mnoha hlavních událostí, objevů významných lidí.

Mapa si ponechává původní viktoriánskou podobu, ale byla dovedena do dnešních dnů a rozšířena, takže tok času pokračuje až do dvacátého století, tedy až k současnosti.

Jsou zde přidány nové mapky, tabulky a množství podivuhodných faktů a vyobrazení.

Kromě toho je na rubu CHRONOLOGICKÉ MAPY velké množství dalších informací o genealogii několika nejvýznamnějších  národních  dynastií a posloupnosti vládců.

 

JAK CHRONOLOGICKOU MAPU POUŽÍVAT?

Kniha je zároveň mapou jejíž rozměry jsou:
Výška: 440 mm / 44 cm
Šířka:  310 mm / 31 cm
Délka: 6.000 mm / 600 cm / 6 m

 1. ČASOVÁ OSA

 Cestu stoletími a roky pomáhá čtenáři udržet černá vlnovka. Prochází vodorovně celou mapou. Pro rychlou orientaci jsou na spodním okraji mapy umístěná data.

2. NÁRODNÍ PROUDY

Barevné pásy ukazují různé mocnosti a národy. Objevují se, rozšiřují se, rozdělují se nebo se spojují s jinými podle historických souvislostí. Jejich barvy označují změny ve vládě. Délka panování je vyznačena některými jmény vládců.

3. BIBLICKÉ DĚJINY

Na začátku ukazují úzké barevné pásy nad hlavní časovou osou od zrodu ADAMA a EVY k Mojžíšovi a těsně pod časovou osou je zobrazena genealogie Ježíše Krista.

4. STOLETÍ

Velké černé milníky století rozdělují časovou osu na části po sto letech.

Velké černé číslice nad těmito milníky udávají století od stvoření (podle arcibiskupa Uschera z roku 1650) a pak století po narození Ježíše Krista (našeho letopočtu).

Velké číslice pod milníky století ukazují století před narozením Ježíše Krista (před naším letopočtem).

5. POLITIČTÍ VŮDCI

Prezidenti jsou uváděni v horní polovině a ministerští předsedové v dolní polovině národních pásů.

 

6. NA RUBU

Na rubu si prohlédněte tabulku králů, královen a vládců velkých národů světla v celých jejich dějinách.

7. VELCÍ OBJEVITELÉ

Od roku 490 před naším letopočtem až do roku 1979.

8. 500 LET VELKÝCH VYNÁLEZŮ

Od Gutenbergera a jeho knih tisku 1440 až Bullfieliho klonování 1996

9. VÁLKY A POVSTÁNÍ

Od Nabukadnezara 605 před.n.l. až po válku na Balkáně 1991

10. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI DVACÁTÉHO STOLETÍ

Od otevření železnice 1901 až po klonování zvířat v roce 1997

KNIHA CO MĚNÍ SVĚT A OBRACÍ LIDSKOU HISTORII NA BOŽÍ, TEDY BIBLICKOU ZPRÁVU O STVOŘENÍ S DŮKAZEM NA BOŽÍ ZÁMĚR O STVOŘENÍ SVĚTA, POTVRZENOU HISTORII CELÉ ZEMĚ

Tato CHRONOLOGICKÁ MAPA není jen mapa, je to kniha plná převratných tvrzení o historii tohoto světa, je to kniha do které je vdechnuta živá informace o tom, že tento svět není jen tak stvořen dle náhody, tedy EVOLUCÍ před MILIARDAMI let! Tato kniha je inspirována knihou knih, tedy BIBLÍ a o ni se zcela přirozeně opírá na základě historických faktů z historie této planety. Bible není jen příběh HEBREJŮ v Kenanu! Je to příběh nás všech, je to příběh o nás o Tobě a o mně o člověku, který byl stvořen k obrazu Božímu.  A stačilo mu na to pouze 6 dní!

STVOŘENÍ SVĚTA V 7 DNECH 

(v 7 po sobě jdoucích 24 hodinových cyklech, den za dnem)

Gn 1:1 Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2 Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. 3 Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo. 4 Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. 5 Bůh nazval světlo „den“ a tmu nazval „noc“. Byl večer a bylo ráno, den první. 6 Bůh řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“7 Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se. 8 Bůh nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý. 9 Bůh řekl: „Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!“ – a stalo se. 10 Bůh nazval souš „země“ a shromáždění vod nazval „moře“. A Bůh viděl, že je to dobré.11 Tehdy Bůh řekl: „Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!“ – a stalo se. 12 Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. 13 Byl večer a bylo ráno, den třetí. 14 Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let; 15 budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se. 16 Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy.17 Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, 18 aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. 19 Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. 20 Bůh řekl: „Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!“ 21 Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré.22 Bůh jim požehnal a řekl: „Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi.“ 23 Byl večer a bylo ráno, den pátý. 24 Bůh řekl: „Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!“ – a stalo se.25 Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. 26 Tehdy Bůh řekl: „Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi.“ 27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. 28 A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi.“ 29 Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. 30 Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny“ – a stalo se. 31 Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

Gn 2:1 Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. 2 Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. 3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. 4 To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když Hospodin Bůh učinil zemi a nebe, 5 na zemi ještě nebylo žádné polní křoví a nerostly žádné polní byliny. Hospodin Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. 6 Ze země však vystupovala pára a zavlažovala celý zemský povrch. 7 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí. 8 Hospodin Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do ní postavil člověka, jehož zformoval. 9 Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké stromy lákavé na pohled a dobré k jídlu, včetně stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra i zla.

Závěr

Autoři tohoto projektu, by rádi poukázali na fakt historický i gramatický, neboť vše na světě dává smysl a lidstvo není dílem náhody, ani dílem náhodné nekontrolované fantazie, ale vše bylo stvořeno podle záměru dokonalého konstruktéra, myslitele a tvůrce. Tvořivost a fantazie je klíčová pro zákon příčiny a důsledku. Bůh ve své fantazii předčí všechny naše pozemské myšlenky a jeho svět je i naším světem, neboť ho dal ve správu Adamovi a Evě před 6.000 lety. On to byl, kdo dal celému vesmíru svou fantazii, tvar i pořádek. To on je stvořitel nebe i země a všech pramenů vod. Tento projekt je tedy věnován všem, kdo chtějí opravdu Otevřít Oči a přemýšlet o světě, jaký je náš počátek a jaký bude náš konec.  Tato kniha je tedy součástí věčného evangelia pro celý svět a hlavně pro Tebe čtenáři.

Video

Hledejme společně počátek v 6000 letech prokázané BIBLICKÉ tedy Boží stvořitelské historie

Kupte si knihu ještě dnes!

Tato kniha bude jedinečná ve vaší knihovně nebo ji můžete koupit jako perfektní dárek pro někoho blízkého.